โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนอิเล็คทรอนิกส์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
www.google.com
 
 
 

 

 


   
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ กำหนดกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
การสอบแก้ตัว(ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับม.1,ม.2,ม.4,ม.5 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 พ.ค 61 - 1 มิ.ย. 61
ชุดกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561 Click

 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค ์- สำหรับนักเรียน
นักเรียนคนใด มีปัญหา ไม่สามารถเข้ารหัสได้ สามารถแจ้งได้ที่่ครูสิริกร ห้อง elearning
ขั้นตอนการเข้ารหัสของนักเรียน

 

นางสาวณัชชา เจริญฤทธิ์วัฒนา นายอิสรา นาคมนต์ นายศิระพง์ ทองสีแก้ว นายเริงสรรค์ ยะลา
สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
 
 
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมาณฉันท์อย่างยั่งยืน
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 click ชมภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 click ชมภาพกิจกรรมการอบรม
 
ดูกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361