โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 

 
 

       
    นายอัฐศาสตร์  ลิ้มปะนะการ    
    ประธานนักเรียน    
             
         
    นางสาวหทัยรัตน์ สังข์วัง   นางสาวปานดวงใจ รื่นใจชน    
   

รองประธานคนที่1

  รองประธานคนที่2    
             
     
นางสาวปิยะรัตน์ เจ้ยเปลี่ยน   นายปิยพัทธ์ สกุลลิ่มสุวรรณ   นางสาวกุลณัฐ ธารประเสริฐ   นางสาววิจิตรา ตรีภพ
เลขานุการ   วิชาการ   สวัสดิการ   ประชาสัมพันธ์
             
     
นางสาวฤทัยทิพย์ เสวาสิงห์   นางสาวเบญจวรรณ กุหลาบแดง   นางสาวเอมมิกา ตีเลินส์   นางสาววัลยา สิงหา
นันทนาการ   ปฏิคม   เหรัญญิก   สารณียากร
             
     
นายธนัชา ต่ออ่อน   นายภิชลพัทธ์ ชอบชื่น   นายเมธพนธ์ เทียนมณี   นายธนธรณ์ สุธรรมจินดากุล
สารวัตรนักเรียน   กีฬาและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ   กรรมการ
             
     
นายนันทิพัฒน์ ภูพวก   นางสาวอักษราภัค อนันตบุตร   นายณัชพล พัฒนะปรัชญานนท์   นางสาวสิริยากร จอมคำสิงห์
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
             
     
นางสาวปรารถนา ภูทิพย์   นางสาวศศิกานต์ บุญชิน   นายชานนท์ ธนกิจวงศืสกุล   นายภัทราวุธ อริยสกุลทรัพย์
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ