โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
 

 

 
 
www.google.com
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
         
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
         
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
         
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
         
  งานแนะแนว    
         
         
         
         
 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
         
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
         
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6