โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
               
        นายกฤตภาส แตงสุวรรณ        
        ผู้ทรงคุณวุฒิ        
        ประธานกรรมการ        
 
                 
       
พระครูวิทูรกิจจาทร   พระครูวินัยธรสุวรรณ ปิยธมโม   นายธีระพันธ์ นาคทรัพย์    นายพรชัยพัฒร์ ติยศิวาพร   นายภราดร เหลืองตระกูล
ผู้แทนพระภิกษุ   ผู้แทนพระภิกษ   ผู้แทนองค์กรชุมชน   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
 
                 
       
นายประพนธ์ ฟักพันธ์ไผ่    นางสาวณธษา ฉิมพูลสุข   นายไพโรจน์ สุธาทิพย์   นายสรรเสริญ นาคทรัพย์   นายอานนท์ ฟักศรีเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้แทนศิษย์เก่า   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
                 
                 
         
นายทวี พิมพ์นอก    นางนัดดา เนียมสุวรรณ   นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์   ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สายสวาท สุขวิชัย    
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้แทนผู้ปกครอง   ผู้แทนครู    ผู้อำนวยการโรงเรียน    
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ