ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล    นายสมพงษ์ หงษา
วัน เดือน ปี เกิด    10 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2496
สถานที่เกิด  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 92/1 หมู่ 8 ตำบลบางหัวเสือ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

                                 
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2510 มัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2521 ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง
พ.ศ. 2526 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
พ.ศ. 2546 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา


ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2522 – 2524 ครู 2 การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2525 – 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2531 – 2535 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2536 – 2540 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2541 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2541 – 2543 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราด
พ.ศ. 2543 – 2546 ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2546 – 2550 ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ


เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. 2540 ได้รับเกียรติบัตรผู้บริการลูกเสือดีเด่น อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2540 ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการคุรุสภาดีเด่น อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัลพระราชทาน เขตการศึกษา 12 จังหวัดตราด โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
ปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2545 ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นของคุรุสภา กิ่งอำเภอเกาะจันทร์
ปี พ.ศ. 2549 บริหารโรงเรียนจนได้รับรางวัล Best practice การเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2550 บริหารโรงเรียนจนได้รับรางวัล Best practice ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน