แนวทางกลุ่มบริหารวิชาการ

รวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ สะดวกในการนำไปใช้และเป็นปัจจุบัน

สาส์นจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวคนึงนิจ สมศรี

...

กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสาวคนึงนิจ สมศรี

ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกี่ยวกับวิชาการ

วางแผนงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ จัดทำแผนงาน/โครงการ/งาน
ร่วมกำหนดทิศทางจัดทำนโยบาย และจัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน

PAGE กลุ่มงานวิชาการ

เพจ Facebook กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

ปรัชญา

ความรู้ คู่คุณธรรม

ติดต่อ วิชาการ