พันธกิจกลุ่มบริหารทั่วไป

มุ่งมั่นให้บริการ ประสานความสัมพันธ์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดูแลคุณภาพของงาน

สาส์นจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายมานพ จันทร์งาม

...

กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายมานพ จันทร์งาม

มุ่งมั่นให้บริการ ประสานความสัมพันธ์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดูแลคุณภาพของงาน
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการอนามัยและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการและให้เกิดความพึงพอใจแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน

เกี่ยวกับบริหารทั่วไป

PAGE กลุ่มงานบริหารทั่วไป

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

ติดต่อ บริหารทั่วไป