วันวชิราวุธโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ประจำปีพุทธศักราช2565