เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชุมชนบางแก้วและกิจกรรมจิตอาสา