ผู้อำนวยการ ดร.สายสวาท สุดวิชัย
รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปีการศึกษา 2565