โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ 02-710-2005
www.bkps ac th