พันธกิจกิจการนักเรียน

ส่งเริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม

สาส์นจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมานพ จันทร์งาม

....

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
นายมานพ จันทร์งาม

ดำเนินงานกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติที่ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความคิดไตร่ตรอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แสวงหาความรู้อยู่เสมอ

เกี่ยวกับบริหารกิจการนักเรียน

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจใน ความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

PAGE กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เพจ facebook กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียน

ติดต่อกิจการนักเรียน